کم آلیاژ

سلولز

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO CEL 70 E6010 دانلود PDF
CARBO CEL 7010 E 51 43 C 4 دانلود PDF
CARBO CEL 8010 E8010-P1 دانلود PDF

کم آلیاژ

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO RC 3 E6013 دانلود PDF
CARBO RC 3 Blau E6013 دانلود PDF
CARBO RR 6 E6013 دانلود PDF
CARBO RRB 7 E6013 دانلود PDF
CARBO B 10 E7018 دانلود PDF
CARBO BR 10 D E7016 دانلود PDF
CARBO SPECIAL E7016-H8 دانلود PDF
CARBO LC E 6013 دانلود PDF
CARBO RR 11 E7024 دانلود PDF
CARBO RRC 5 E 6013 دانلود PDF
CARBO RRC 6 E6013 دانلود PDF

آلیاژ متوسط

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO B 10 Ni E8018 C1 دانلود PDF
CARBO Mn B E7018-1 دانلود PDF
CARBO Mo B E7018-A-1 دانلود PDF
CROMOWELD Mo AC E 7013-G دانلود PDF
CARBO CrMo 1 AC E 8013-G دانلود PDF
CARBO CrMo 1 V B E9018-G دانلود PDF
CARBO CrMo 1 B E 8018-B2 دانلود PDF
CARBO CrMo 2 AC E 9013-G دانلود PDF
CARBO CrMo 2 B E 9018-B3 دانلود PDF
CARBO CrMo 5 B E 8016-B6 / E 502-15 دانلود PDF
CARBO CrMo 9 B E 505-15 / E 8018-B8 دانلود PDF
CARBO CrMo 91 B E9015-B9 دانلود PDF
CARBO NiMo B E 9018-G / E 10018-G دانلود PDF
CARBO NiMoCr 90 E 11018-M دانلود PDF
CARBO Corten E8018-G دانلود PDF
CARBO CrMo 5 AC E 8018 / E 502-16 دانلود PDF
CARBO Mo AC E 7013-G دانلود PDF
CARBO NiMn B E 8018-C3 H4 R دانلود PDF