کم آلیاژ

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO T+SG2 ER70S-6 دانلود PDF
CARBO T+SG2 ER70S-6 دانلود PDF
CARBO T+SG Ni2 5 ER80S-Ni2 دانلود PDF
CARBO T+SG Ni2 5 ER80S-Ni2 دانلود PDF
CARBO T+S CrMo 1 ER 80S-G دانلود PDF
CARBO T+S CrMo 2 ER 90 S-G دانلود PDF
CARBO T+S CrMo 5 ER 80 S-B6 / ER 502 دانلود PDF
CARBO T+S CrMo 91 ER90S-B9 دانلود PDF
CARBO T+S Mo ER 80 S-G دانلود PDF
CARBO TS NiMoCr ER 100 S-G (similar ER 100 S-2) دانلود PDF