کاربید تنگستن

اکسی استیلن

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO DURIT A E21-GF–45-GP دانلود PDF
CARBO DURIT NiA G 21-GF-50-CG دانلود PDF
CARBO DURFLEX Ni G 21-UM-50-CG دانلود PDF
CARBO DURIT CS 60 E21-GP دانلود PDF
CARBO DURIT CS 70 E21-GP دانلود PDF
CARBO DURIT CN 60 E21-GP دانلود PDF
CARBO DURIT E E21-GF-UM-60-GP دانلود PDF

الکترود

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO DURIT E E21-GF-UM-60-GP دانلود PDF
CARBO DURIT NiE G 21-GF-UM-50-CG دانلود PDF