پایه کبالت

بازیابی 100 درصد

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO SK 1 ECoCr-C دانلود PDF
CARBO SK 6 ECoCr-A دانلود PDF
CARBO SK 12 ECoCr-B دانلود PDF
CARBO SK 21 E 20-UM-300-CKTZ دانلود PDF
CARBO SK 25 E 20-UM-300-CKTZENiFe-CI دانلود PDF

بازیابی 160 درصد

محصول استاندارد دانلود فایل
CARB S 1 ECoCr-C دانلود PDF
CARBO S 6 ECoCr-A دانلود PDF
CARBO S 12 ECoCr-B دانلود PDF
CARBO S 21 E 20-UM-300-CKTZ دانلود PDF
CARBO S 25 E 20-UM-300-CKTZ دانلود PDF

فیلر تیگ و اکسی استیلن

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO TS 1 E CoCr-C دانلود PDF
CARBO TS 6 ECoCr-A دانلود PDF
CARBO TS 12 RCoCr-B دانلود PDF
CARBO TS 21 W / SG 20–300-CKTZ دانلود PDF
CARBO TS 25 W / SG 20 -300-CKTZ دانلود PDF