پایه نیکل

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBOWELD 135 EL-Ni Cr 28 Mo دانلود PDF
CARBOWELD 190 ENiCu-7 دانلود PDF
CARBOWELD A ENiCrFe-3 دانلود PDF
CARBOWELD 82 B E NiCrFe-2 / mod دانلود PDF
CARBOWELD 82 E NiCrFe-2 / MOD دانلود PDF
CARBOWELD 182 E NiCrFe-2 / modifiziert دانلود PDF
CARBOWELD 625 E NiCrMo-3 دانلود PDF
CARBOWELD 625 B E NiCrMo-3 دانلود PDF
CARBOWELD NiTi 3 ENi-1 دانلود PDF
CARBOLLOY C E NiCrMo-5 دانلود PDF
CARBOLLOY Co E NiCrMo-5 دانلود PDF
CARBOLLOY C 276 B E NiCrMo-4 دانلود PDF
CARBOWELD 117 E NiCrCoMo-1 دانلود PDF
CARBOWEL 122 E NiCrMo-10 دانلود PDF
CARBOWELD 686 E NiCrMo-14 دانلود PDF
CARBOLLOY 2 4879 EL-NiCr28W دانلود PDF