مقاوم به حرارت و سایش

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO F 64 MF10-GF-65-GZ دانلود PDF
CARBO F 65 MF10-GF-65-GZ دانلود PDF
CARBO F 68 MF10-GF-65-GZ دانلود PDF
CARBO F 70 MF10-GF-65-G دانلود PDF
CARBO F 78 MF10-GF-70-GZ دانلود PDF
CARBO F 495 MF3-GF-50-CKTZ دانلود PDF
CARBO F 622 MF6-GF-60-GPTZ دانلود PDF
CARBO F 725 MF6-GF-70-GT دانلود PDF