سختکاری

سایش

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBODUR 55 EFeCr-A1 دانلود PDF
CARBODUR 59 EFeCr-A1 دانلود PDF
CARBODUR 61 E Fe16 دانلود PDF
CARBODUR 63 EFeCr-A1 دانلود PDF
CARBODUR 65 EFeCr-A1 دانلود PDF
CARBODUR 67 E 10-UM-65-GTZ دانلود PDF
CARBODUR 68 T EFeCr-A1 دانلود PDF
CARBODUR 68 EFeCr-A1 دانلود PDF
CARBODUR 405 T E Fe15 دانلود PDF
CARBOLLOY 520 E 23-UM-300-CKNPTZ دانلود PDF
CARBO SUGARTRODE E 10-UM-55 GR دانلود PDF
Carbodur 69 دانلود PDF
Carbodur 437 T E 10-GF-UM-60-GR دانلود PDF

 

سایش و خوردگی

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBODUR 59 EFeCr-A1 دانلود PDF
CARBOLLOY Co E NiCrMo-5 دانلود PDF
CARBOLLOY 520 E 23-UM-300-CKNPTZ دانلود PDF
CARBOLLOY Spezial E 22-UM-60-CGZ دانلود PDF

ضربه و سایش

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBODUR 300 E Fe1 دانلود PDF
CARBODUR 350 E Fe1 دانلود PDF
CARBODUR 400 E Fe7 دانلود PDF
CARBODUR 600 AC E Fe6 دانلود PDF
CARBODUR 600 B E Z Fe6 دانلود PDF
CARBODUR 650 E Fe6 دانلود PDF

لایه میانی

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBODUR Mn E FeMn-A دانلود PDF
CARBODUR MnCr E FeMn-B دانلود PDF
CARBODUR 300 E Fe1 دانلود PDF
CARBODUR 350 E Fe1 دانلود PDF
Carbodur MnC E Fe Mn-B دانلود PDF