استیل زنگ نزن

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO 4122 MPR دانلود PDF
CARBO 4576 MPR E318-26 دانلود PDF

 

الکترود پوششدار – پرآلیاژ

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO 4410AC E2594-16 دانلود PDF
CARBO 4501B E2595-15 دانلود PDF

 

فولادهای پرآلیاژ

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO 4316 AC E308L-17 دانلود PDF
CARBO 4316 B E308L-15 دانلود PDF
CARBO 4316 MPR E308L-26 دانلود PDF
CARBO 4430 AC E 316L-17 دانلود PDF
CARBO 4430 FALL E316L-17 دانلود PDF
CARBO 4430 B E316L-15 دانلود PDF
CARBO 4430 MPR E 316L-17 دانلود PDF
CARBO 4551 AC E347-17 دانلود PDF
CARBO 4551 Be E347-15 دانلود PDF
CARBO 4576 AC E318-17 دانلود PDF
CARBO 4576 B E318-15 دانلود PDF

 

فولادهای مقاوم به حرارت

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO 316 H AC E 316H-16 دانلود PDF
CARBO 4332 AC E309L-17 دانلود PDF
CARBO 4332 MPR E309L-26 دانلود PDF
CARBO 4820 AC E 25 4 MP R 23 دانلود PDF
CARBO 4820 B E 25 4 B 22 دانلود PDF
CARBO 4820 MPR دانلود PDF
CARBO 4842 AC E310-16 دانلود PDF
CARBO 4842 B E310-15 دانلود PDF

 

فولادهای غیرهمجنس، نامعلوم

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO 29.9 AC E312-17 دانلود PDF
CARBO 29.9 MPR E312-26 دانلود PDF
CARBO 4370 AC E307-17 / MOD دانلود PDF
CARBO 4370 B E307-15 / MOD دانلود PDF
CARBO 4370 MPR E307-26 / MOD دانلود PDF
CARBO 4431 AC E308MoL-17 دانلود PDF
CARBO 4431 MPR E308MoL-26 دانلود PDF
CARBO 4459 AC E309MoL-17 دانلود PDF
CARBO 4459 MPR E309MoL-17 دانلود PDF
CARBOTRODE 91 E312-17 mod دانلود PDF
CARBOTRODE 92 E312-16 دانلود PDF
CARBOTRODE 903 E312-17 mod دانلود PDF

 

آلیاژهای مخصوص ضدزنگ

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO 4009 MPR E410-26 دانلود PDF
CARBO 4015 MPR E430-16 دانلود PDF
CARBO 4115 MPR دانلود PDF
CARBO 4120 MPR دانلود PDF
CARBO 4122 B E 6-UM-50-CP دانلود PDF
CARBO 4351 B E410NiMo-15 دانلود PDF
CARBO 4351 MPR E410NiMo-16 دانلود PDF
CARBO 4440 AC E 317 L-17 دانلود PDF
CARBO 4462 AC E2209-17 دانلود PDF
CARBO 4519 HE E385-17 /mod دانلود PDF
CARBO 4850 B دانلود PDF
CARBO 4853 Be دانلود PDF
CARBO 4948 B E308H-15 دانلود PDF
CARBO 4009 B E410-15 دانلود PDF
CARBO 4015 B E430-15 دانلود PDF
CARBO 4018 B E 410-15 mod دانلود PDF
CARBO 4115 B E6-UM-200-PR دانلود PDF
CARBO 4120 B E 6-UM-200-PR دانلود PDF
CARBO 4462 B E2209-15 دانلود PDF
CARBO 4462 Cu AC E9-UM-300-CKR دانلود PDF
CARBO 4462 Cu B E9-UM-300-CKR دانلود PDF
CARBO 4502 B E 6-UM-400-R دانلود PDF