رسوب آستنیتی کار سخت پذیر

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO F 200 MF8-GF-200-CKNPZ دانلود PDF
CARBO F 210 MF7-GF-200-KNP دانلود PDF
CARBO F 212 MF7-GF-250-KNP دانلود PDF
CARBO F 240 MF7-GF-200-KNP دانلود PDF
CARBO F 250 MF7-GF-250-KNP دانلود PDF