الکترودهای غیر آهنی

آلومینیوم

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO Al 99 8 EL-Al 99,8 دانلود PDF
CARBO AlMn EL-AlMn 1 دانلود PDF
CARBO AlSi 5 E 4043 دانلود PDF
CARBO AlSi12 EL-AlSi12 دانلود PDF

برنز

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO ALBRO B E CuAl-A2 دانلود PDF
CARBO ALBRO AC E CuAl-A2 دانلود PDF
CARBOTRODE MnS ECuMnNiAl دانلود PDF
CARBO ZIBRO 6 AC E CuSn-C دانلود PDF
CARBO ZIBRO 6 B E CuSn-A دانلود PDF
CARBO ALBRO 200 ECuAl-B دانلود PDF
CARBOALBRO300 ECuAl-B دانلود PDF

کوپر

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO Cu B ECu دانلود PDF
CARBO CuNi 30 Fe B E CuNi دانلود PDF