آلیاژ مس

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO T+S CuAl 8 ER CuAl-A2 دانلود PDF
CARBO T+S CuAl8Ni2 ER CuNiAl دانلود PDF
CARBO T+S CuSn ER Cu دانلود PDF
CARBO S -CuNi 30 Mn E CuNi دانلود PDF
CARBO T+S CuAl 8Ni6 SG CuAl8Ni6 / WSG CuAl8Ni6 دانلود PDF
CARBO T+S CuMn 13Al7 ERCuMnNiAl دانلود PDF
CARBO TS CuNi 30 Fe ER CuNi دانلود PDF
CARBO TS CuSi 3 ER CuSi-A دانلود PDF