آلیاژهای پایه کبالت

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO F S 1 ECoCr-C دانلود PDF
CARBO F S 6 E CoCr-A دانلود PDF
CARBO F S 6H E 20-MF-40-CKTZ دانلود PDF
CARBO F S6L E 20-MF-40-CKTZ دانلود PDF
CARBO F S 12 E CoCr-B دانلود PDF
CARBO F S 21 MF 20-MF-350-CKTZ دانلود PDF
CARBO F S 25 MF 20-MF-300-CKTZ دانلود PDF
CARBO F S 306 MF 20-GF-35-CTZ دانلود PDF