آلیاژهای پایه نیکل

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO F 520 MF23-GF-350-CKPTZ دانلود PDF
CARBO F Ni 82 ENiCrFe-2 / mod دانلود PDF
CARBO F Ni 825 EL-NiCr 21 Mo دانلود PDF
CARBO F Ni 625 E-NiCrMo 3 دانلود PDF
CARBO F NiCo E NiCrMo 5 دانلود PDF
CARBO F NiCrB 40 MF 22-40-CGTZ دانلود PDF
CARBO F NiCrB 50 MF 22-50-CGTZ دانلود PDF
CARBO FNiCrB 58 MF 22-60-CGTZ دانلود PDF

اسپری حرارتی

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO_AS-NiAl-5-e دانلود PDF