آلیاژهای پایه نیکل

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO T+S 2.4155 ER Ni-1 دانلود PDF
CARBO T+S 2.4377 ERNiCu-7 دانلود PDF
 CARBO_T%2BS-2.4377-e
CARBO T+S 2.4806 ERNiCr-3 دانلود PDF
CARBO T+S 2.4831 ERNiCrMo-3 دانلود PDF
 CARBO_T%2BS-2.4831-e.
CARBO T+S 2.4886 ER NiCrMo-4 دانلود PDF