آلومینیوم

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO TS AlMg 4,5 Mn ER 5183 دانلود PDF
CARBO TS AlMg 5 similarly ER 5356 دانلود PDF